Продължете към съдържанието

Месамбрия – дигитално представяне на недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър

Проектът е финансиран по програма на Национален фонд „Култура“ – „Едногодишен грант 2022“ и цели разширяване на достъпа до културно наследство чрез дигитална платформа и провокиране чувствителността на местната младежка публика към културното наследство.

Проектът „Месамбрия – дигитално представяне на недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър“ е отговор на съвременните тенденции за използване на информационно-комуникационните технологии в културното наследство. Фокусът е поставен върху Старинен град Несебър, единствения исторически град в България, вписан като световна културна ценност в Списъка на културното и природно наследство на ЮНЕСКО. Той се осъществява по договор с Национален фонд „Култура“, договор № ORG-2022-54 29/11/2022 г. Основният стремеж е да се осмисли ролята на културните ценности, които са носители на памет, за формирането, съхраняването и развитието на идентичността. Дигиталната платформа, по която екипът работи ще представи не само отделните обекти, притежаващи статут на НКН, но и ще съдържа информация за други дигитални източници, представящи многообразието на културното наследство на Старинен град Несебър и увеличаващи достъпа до него.

Проектът се развива в две основни направления включващи създаване на отворена иновативна дигитална платформа, използваща система за управление на съдържанието и работа с младежката публика с цел активното включване на местната общност.

Културното наследство носи белезите на историческите времена и е поле на взаимодействие на интересите на различни социални групи. В този смисъл, считаме, че познаването и активното включване на младежката публика, ще допринесе за устойчивост на резултатите чрез наблягане на значимостта на културното наследство за съхраняване на идентичността и за формиране на „общности с наследство“ като предпоставка за подобряване качеството на средата на живот.

Дейностите по проекта са свързани със синергични усилия между различни институции и специалисти с интердисциплинарна експертиза, като се осъществява в партньорство с Център за професионално развитие в областта на културното наследство към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и община Несебър.