Продължете към съдържаниетоГрантове

ЦРХЦ – София участва в различни проекти, включително с безвъзмездно (грантово) финансиране и научно-изследователски по РП7 на ЕС.

Месамбрия – дигитално представяне на недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър

Проектът е финансиран по програма на Национален фонд „Култура“ – „Едногодишен грант 2022“ и цели разширяване на достъпа до културно наследство чрез дигитална платформа и провокиране чувствителността на местната младежка публика към културното наследство.

Нови бизнес модели за устойчиво развитие на Център за Реставрация на Художествени Ценности – София

Проектът е финансиран по програма на Национален фонд „Култура“ – „Едногодишен грант 2021“ и цели създаването на нови бизнес модели за устойчиво развитие.

Софийската Света Гора – пътешествията на душата

Проектът е финансиран по Столична програма „Култура” за 2022 г. и е насочен към опазването и разширяване на достъпа и знанието за емблематични паметници на Софийската Света гора.

С подкрепата на Столична Община.

Plasma And Nano For New Age “Soft” Conservation (PANNA)

Plasma And Nano For New Age “Soft” Conservation (PANNA) e съвместен проект по РП7 с финансиране от ЕС на стойност €2 136 495. Проектът цели разработването на нови техники и технологии за почистване и реставрация на културни ценности.