Продължете към съдържанието

Социологическо проучване „Памет за културното наследство – нагласи, информираност, интегрираност и ангажираност“ на младежката публика

В периода 15 септември – 15 октомври 2023 г. се проведе социологическо проучване „Памет за културното наследство – нагласи, информираност, интегрираност и ангажираност“ сред учениците от 5 до 12 клас от СУ „Любен Каравелов“, гр. Несебър. Анкетната карта беше изготвена от партньорите по проект „Месамбрия – дигитално представяне на недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър“, от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Резултатите дадоха възможност за анализ, очертаване на нагласи и установяване на посоки за последваща работа във взаимодействие между секторите и институциите. Важно е поддържането на сътрудничество с местните общности, иницииране на дейности и превръщането им в регулярни задачи, целящи повишаване на информираността на младежката аудитория, още повече, че данните показват, че за 69, 2% от отговорилите взаимодействието на културното наследство с градската среда има потенциал за подобряване качеството на живот.