Продължете към съдържанието

Как се изготвя проект за реставрация на художествените ценности в църкви

ПРОЕКТ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЦЕННОСТИ В ЦЪРКВАТА „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“, КВ. СЕСЛАВЦИ*

Процесът за изготвяне на Проект за реставрация на художествените ценности в църкви – недвижими културни ценности е сложен и дълъг. От неговото задълбочено изготвяне зависи ефективността на извършване на операциите след това. Той е свързан и с познаването на основни правила и нормативни документи. Малко хора, извън сферата на опазване на културното наследство, а дори и другите специалисти, участващи в този процес, са запознати с ролята на реставратора и какво точно трябва да съдържа един проект за реставрация на художествени ценности.
Реставрацията е млада наука и професионална дейност, особено в областта на недвижимото културно наследство. Едва след Втората световна война тя започва да се развива в тези насоки. Появяват се висши учебни заведения в различни страни като Италия, както и международни организации като ИКОМОС към ЮНЕСКО. Създават се закони за опазването. В България през 1956 г. е основан Националния институт за паметници на културата (НИПК), сега НИНКН, а през 1973 г. е създадена катедра „Консервация и реставрация“ към Художествената академия.
Целият процес на опазването и в часност на рставрацията по-нататък върви към стандартизация на терминологията, както и на отделни процеси като контрол върху влажността, взимане на проби, оценка на състоянието на обектите и др.
С приемането и развитието на Закона за културното наследство (ЗКН) през 2008 г. се въвеждат правила и допълнителни изисквания за опазване на недвижимото културно наследство. В ЗКН е посочено, че само реставратори вписани в Регистъра на лицата по чл.165, ал.1 от Закона за културното наследство имат право да изготвят проект за реставрация на художествените ценности. Създаден е Регистър на специалистите. В Наредба №4 от 21.12.2016 г. се посочват изискванията за обхвата и съдържанието на документацията за извършване на консервационно-реставрационни дейности по недвижимите културни ценности.
След като е наясно с нормативната уредба, реставраторът може да пристъпи към изготвяне на проект за реставрация на художествените ценности за конкретния обект.

За пример използваме проекта, който изготвихме за църквата „Св. Арх. Михаил“, кв. Сеславци, Столична община.
Според изискванията проектът съдържа:
Първата практическа стъпка в изготвянето на проекта беше проучване на всички достъпни документални източници (архиви, библиотеки и др.) за намиране на информация за обекта.
Въз основа на събраната информация беше описана историята на обекта и свързаното с него населено място.
Беше направено резюме на намесите по сградата и нейната украса (професионални и непрофесионални), което е задължително.
Втората изключително важна стъпка при изготвянето на проекта е проучване на обекта in situ.
Цялостното проучване на стенописите на място даде информацията, необходима за изготвяне на предложението за реставрация (МЕТОДИКА – методите и последователността на изпълнение на операциите, както и обосновка за решенията при експониране на художествените ценности и ТЕХНОЛОГИЯ – начините и избраните материали за изпълнение на реставрационните операции).
Всеки проект се изготвя, съобразно спецификата на конкретния обект.
В заключение трабва отново да се подчертае важността на изготвянето на проект за реставрация с всичките му елементи, за да може да се изпълни след това ефективна реставрация на художествените ценности в недвижимото културно наследство.

*Този проект беше създаден в рамките на проект „Нови бизнес модели за устойчиво развитие на Центъра за реставрация на художествени ценности“, който се осъществи с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по Програма, „Едногодишен грант 2021“, договор № ORG2021-37/ 2021 г.

Аглика Икономова и Веска Каменова
Център за Реставрация на Художествени Ценности – София