Продължете към съдържанието

Проектът е финансиран по програма на Национален фонд „Култура“ – „Едногодишен грант 2021“ с цел създаване на нови бизнес модели за устойчиво развитие.

През 2021 година ЦРХЦ спечели финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ – „Едногодишен грант 2021“ с проект „Нови бизнес модели за устойчиво развитие на Център за Реставрация на Художествени Ценности“.
Целта на проекта беше да повиши дела на проучвателно-проектантската дейност на фирмата, надграждайки основната й изпълнителска дейност в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности.
Тази ориентация наложи разработка и предлагане на нов тип услуги и продукти основани на дигитални технологии, канали и медии с висок стандарт.
Ключовите стратегически направления на фирмата за 2022 г. бяха реализирани чрез:

  • Въвеждане на изпреварващо възлагането проектиране. Този нов бизнес модел се състои в проучване и изготвяне на проекти за реставрация и консервация на художествено-исторически обекти, подбрани от експертния екип на ЦРХЦ, независимо от текущите поръчки и целево възлагане на обекти за консервационно-реставрационни работи. В рамките на това направление беше изготвен Проект за реставрация на художествените ценности в църква „Св. Арх. Михаил“, кв. Сеславци, Столична община.
  • Във връзка с развитието на научноексперименталната и развойна дейност на ЦРХЦ бяха проведени редица опити за приложение на иновативни методи и технологии за консервация и реставрация.
  • Въз основа на натрупаната с годините база от данни на стотици обекти на българското културно наследство във фирмата беше създаден интерактивен дигитален документален архив на базата на семантично стандартизирани досиета за отделните обекти.
  • Организационният капацитет беше надграден с изготвената Стратегия за маркетинг на ЦРХЦ, основана на дигитални продукти, услуги и комуникационни канали.